Prijedlog prioritetnih izmjena i dopuna zakona o sprječavaju pranja novca i finansiranja terorizma

Prijedlog prioritetnih izmjena i dopuna zakona o sprječavaju pranja novca i finansiranja terorizma

Edin Jahić | 09. 06. 2021

Bosna i Hercegovina u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine ima obavezu da prilagođava svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Evropske unije. Prema  Mišljenju Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH, Bosna i Hercegovina treba da osnaži prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam (Oblast političkih kriterijia), u značajnoj mjeri unaprijediti proces usklađivanja s acquis-em Evropske unije i usvojiti i provesti relevantno zakonodavstvo (Oblast zakonodavstvo Evropske unije), te je potrebno jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam (Oblast vladavine prava). Očito je da efikasna prevencija i borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma visoko na agendi Evropske unije u odnosu na Bosnu i Hercegovinu [1]  

Trenutno u Bosni i Hercegovini je na snazi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: AML/CFT Zakon)  iz 2014. godine i dopunjavan 2016. godini. AML/CFT Zakon je djelomično usklađen sa IV. Direktivom [2] EU-a i daljom analizom nameću se sljedeći prioriteti u smislu buduće harmonizacije ovog zakona sa acquis-a EU u oblasti sprječavanja pranja novca i finasiranja terorizma [3]  

   

 

 

• U članu 13. IV. i V. Direktiva (EU) predviđena je mogućnost identifikacije klijenata sredstvima elektroničke identifikacije kako je to predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu. Navedenom Uredbom se: a) utvrđuju uvjeti pod kojima države članice priznaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkih i pravnih osoba koja su obuhvaćena prijavljenim sistemom elektroničke identifikacije druge države članice; (b) utvrđuju pravila za usluge povjerenja, posebno za elektroničke transakcije; i (c) uspostavlja se pravni okvir za elektroničke potpise, elektroničke pečate, elektroničke vremenske žigove, elektroničke dokumente, usluge elektroničke preporučene dostave i usluge certificiranja za autentikaciju mrežnih stranica. Iako formalno-pravno njena primjena nije obavezna za države već je data samo kao mogućnost, bilo bi od velike koristi (posebno za bankarski sektor), AML-CFT Zakonom omugučiti elektronsku identifikaciju klijenata. Korist navedenog instrumenta u doba COVID- 19 pandemije premašuje potencijalne rizike u sistemu Bosne i Hercegovine za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.


[1] Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, dostpno na: https://europa.ba/wp-content/uploads/2019/06/Misljenje-Komisije-o-zahtjevu-Bosne-i-Hercegovina-za-%C4%8Dlanstvo-u-Evropskoj-uniji.pdf

[2] Puni naziv: Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ

[3] Zbog ograničenosto prostora prestavljeni su samo prioriteti.

[4] DIREKTIVA (EU) 2018/843 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU dostupna na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=HU

[5]</a Uredba (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 dostupna na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1672&from=HR

[6] Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.).

[7] https://www.cbbh.ba/content/read/28


Edin Jahić

Šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Predstavnik u MONEYVAL i FATF.