Legislativni osvrt na finansijske istrage

Legislativni osvrt na finansijske istrage

Sabina Čankušić Čamo | 30. 11. 2022

Autor: Sabina Čankušić Čamo, Stručni saradnik pravnik Odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine nije zakonom posebno definisalo pojam ni način provođenja finansijske istrage, ali u praksi je njena primjena značajno zastupljena. Okvirni pojam i cilj finansijske istrage je definisan različitim lex specialis zakonima o oduzimanju imovine u entitetima[1]  i Brčko distriktu[2], ali na državnom nivou sličnog zakona nema. Finansijska istraga se primjenjuje na osnovu određenih instituta propisanih navedenim zakonima, a posebno zakonima o krivičnom postupku[3] i Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Službeni glasnik BiH broj: 47/14 i 67/16 (ZSPNFTA). Provodi se pod nadzorom tužioca u saradnji sa policijskim agencijama, od kojih Finansijsko obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu (FOO) ima zakonom propisana posebna ovlaštenja.

Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH (Službeni glasnik FBiH 71/14) i Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Brčko distrikta su slični, dok se Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS (Službeni glasnik RS: 66/2018) konceptualno razlikuje. Pored  definicije osnovnih pojmova i finansijske istrage, koje sadrži i Federalni zakon i zakon Brčko distrikta, Zakon Republike Srpske detaljnije propisuje provođenje određenih radnji koje su takođe definisane zakonom o krivičnom postupku, i to privremeno oduzimanje predmeta, privremenu mjeru obezbjeđenja imovine, naredbu banci, pretres lica i prostorija. Osnovno je pravilo da sve što nije definisano ovim zakonima definisano je krivičnim zakonodavstvom. Zbog različitih sadržaja ovih zakona i nedostatka sličnog zakona na državnom nivou, praksa se razlikuje u svakom entitetu, Brčkom distriktu i na državnom nivou. Međutim, princip rada i prikupljanje dokaza je isti, jer sve radnje koje su propisane u lex specialis zakonu u Republici Srpskoj su propisane i u zakonima o krivičnom postupku. Stoga je u ovim istragama samo potrebno paziti na primjenu adekvatnih propisa.

Također ključna razlika između navedenih entitetskih zakona je u definisanju pojma imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela kojom se prema Zakonu Republike Srpske smatra imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima, dok zakon FBiH ni Brčko distrikt nema takvu definiciju a definiše samo imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom, navodeći sa se u skladu s ovim i drugim zakonom, istom smatra svako povećanje ili sprečavanje smanjenja imovine koja potiče od krivičnog djela.

Zakon o krivičnom postupku propisuje sljedeće načine pribavljanja dokaza, koji se posebno koriste u finansijskim istragama:

Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisane su posebne ovlasti FOO :

Zbog ovih ovlasti FOO može brzo i efikasno pomoći tužiocu pribaviti dokaze, usmjeriti istragu i obezbijediti traženu imovinu, novac i/ili prava[5].

Svaka finansijska istraga je pored osumnjičenih lica fokusirana i na povezana lica čiji odnos i povezanost se također mora dokazati.

Iz navedenog proizilazi da bi bilo korisno međusobno usaglasiti lex specialis zakone kojima je uređena oblast finansisjke istrage na nižim nivoima, kao i da postoji potreba da se donese Zakon o oduzimanju imovine na državnom nivou. 


[1] Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH (Službeni glasnik FBiH 71/14) i Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS (Službeni glasnik RS: 66/2018)

[2] Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Brćko distrikta

[3] U Bosni i Hercegovini pored Zakona o krivičnom postupku BiH na snazi su zakoni o krivičnom postupku Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta. Ovi zakoni se primjenjuju u zavisnosti od stvarne i mjesne nadležnosti.  

[4] Prema navedenoj odredbi obveznici su: banke, osiguravajuća društva, lizing društva, mikrokreditne organizacije, ovlašteni posrednici koji trguju finansijskim instrumentima, društva koja se bave elektronskim prenosom novca, investiciona i penziona društva i fondovi, pošte, kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću, mjenjačnice, zalagaonice, lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti – notari, advokati, računovođe, revizori, pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge poreskog savjetovanja, agencije za nekretnine, pravna i fizička lica koja se bave prijenosom novca ili vrijednosti, factoringom, forfaitingom, čuvanjem, investiranjem, održavanjem, upravljanjem ili davanjem savjeta u vezi upravljanja imovinom trećih lica, izdavanjem, upravljanjem i poslovanjem s platnim i kreditnim karticama i drugim sredstvima plaćanja, izdavanjem finansisjkih garancija, davanjem zajmova, kreditiranjem, nuđenjem i posredovanjem u pregovorima o zajmovima, organizovanjem i vođenjem licitacija, prometovanjem plemenitih metala i dragog kamenja i njihovih proizvoda, trgovinom umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima i letjelicama, te agencije za privatizaciju.

[5] Zakonima o oduzimanju imovine različito je definisan pojam imovine, dok je u izvršnom postupku po čijim pravilima se provodi privremena mjera obezbjeđenja u krivičnom postupku razgraničeno izvršenje na pokretnoj i nepokretnoj imovini, novcu i pravima.


Martina Uhrinová

Bivša metodičarka i istražiteljica s 20 godina iskustva u policiji u borbi protiv korupcije, gdje je sudjelovala u istrazi najtežeg gospodarskog kriminala na polju korupcije i zaštite financijskih interesa EU. Obnašala je i dužnost direktorice Odjela za analizu i javljanje nepravilnosti OLAF-u Ministarstva financija, koje pokriva područje žalbi i zaštite financijskih interesa EU-a. Trenutno se bavi kontrolnim aktivnostima u javnoj upravi i stvaranjem sustava kontrole za neprofitne organizacije.
2016. godine je dobila Nagradu za hrabrost Zaklade za borbu protiv korupcije.