Funkce Compliance OCP

Funkce Compliance OCP

Filip Novák | 11. 05. 2020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MiFID II“) vyžaduje, aby obchodník s cennými papíry (dále jen „OCP“) zavedl řadu systémů a kontrol  [1] zaměřených na zajištění robustního řídicího systému, s jasnou organizační strukturou a liniemi odpovědnosti a účinným řízením rizik a procesy dodržování předpisů. To zahrnuje zejména stanovení zásad a postupů pro zajištění dodržování předpisů a zřízení stálé, nezávislé a účinné funkce compliance.  [2]

Funkce compliance tvoří integrální součást řídícího a kontrolního systému každého OCP a její řádný výkon, spočívající zejména v zajištění souladu jednání OCP s předpisy na kapitálovém trhu, je důležitým předpokladem nejenom ve vztahu k prevenci soukromoprávních i veřejnoprávních následků selhání OCP, ale také prostředkem sloužícím k získání důvěry zákazníků, ochraně značky a reputace.

S útvarem compliance v organizačních schématech podniků se můžeme poprvé setkat v USA v druhé polovině minulého století  [3] , odkud se postupně tato praxe celosvětově rozšířila do ostatních zemí, jakož i dalších oblastí působnosti, zejména tam, kde porušování povinností může mít závažné společenské důsledky (např. ochrana hospodářské soutěže, finanční sektor či zdravotnictví). Předtím tvořila funkce compliance v zásadě součást agendy vnitropodnikových právních oddělení. Následné vydělení agendy compliance do samostatných útvarů bylo reakcí na vzrůstající požadavky na podniky v souvislosti s širokou odpovědností za dohled nad každodenním prováděním činností obchodních jednotek a za zavedení zásad a postupů přiměřeně navržených k dosažení souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Compliance funkce má již tradičně povahu primárně poradenské a kontrolní činnosti, která se nijak nepodílí na obchodním vedení OCP a současně není závislá na obchodních výsledcích OCP. To vychází z předpokladu, že nestranné poradenství lze očekávat více od profesionálů v oboru regulace finančního trhu, méně od těch, kteří jsou motivováni hospodářskými výsledky nebo se přímo podílí na obchodních rozhodnutích. Podstatou funkce compliance je zejména poskytovat podporu a poradenství ostatním útvarům a vrcholnému vedení ohledně regulatorních povinností a nastavení compliance programu v OCP a vykonávat kontrolní funkci prostřednictvím řady monitorovacích a testovacích činností.

Požadavky na výkon funkce compliance se v průběhu času neustále vyvíjí. OCP musí reagovat nejenom na stále se zvyšující regulatorní požadavky, ale také na změny v obchodních praktikách a potřeby zákazníků. Otázku, zda je postup OCP v oblasti zajištění činnosti compliance v souladu s regulatorními požadavky, je proto vždy nutné posuzovat s ohledem na jeho velikost a povahu a rozsah vykonávané činnosti. Zejména v případě menších OCP lze předpokládat, že nároky na zajištění výkonu funkce compliance, se budou vzhledem k omezenému rozsahu činnosti pravděpodobně výrazně lišit od větších OCP.

Lze předpokládat, že vzhledem ke zpřísňující se regulaci finančního trhu, nástupu nových technologií a s nimi souvisejících služeb a produktů a neustále se vyvíjejících obchodních modelů, bude dobře řízený útvar compliance stále více nepostradatelným aktérem v úsilí o vybudování účinného a robustního compliance programu schopného spolehlivě identifikovat, eskalovat a řešit hrozící rizika. Jste na to připraveni?

Pokud se potřebujete v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví lépe orientovat, vřele doporučuji odebírat příspěvky v rubrice “Compliance & Etika”.


[1] Proporcionálně k povaze, rozsahu a složitosti podnikání, jakož i rozsahu investičních služeb a činností prováděných v rámci tohoto podnikání.
[2] Doslovným překladem anglického výrazu compliance jsou výrazy dodržování, shoda, vyhovění, souhlas. Zpravidla se pod tímto termínem rozumí soulad s pravidly nebo přímo s právními předpisy. V praxi si pod tímto pojmem můžeme představit soubor vnitřních pravidel, nástrojů, postupů, procesů a konkrétních opatření, které mají za cíl chránit právní a jiné zájmy dané obchodní společnosti a zajišťovat prevenci proti nežádoucím jevům a protiprávnímu jednání v rámci společnosti.
[3] O. Ray Vass, The Compliance Officer in Today’s Regulatory Environment, Practicing Law Institute: Corporate Law and Practice Course Handbook Series, Broker-Dealer Institute, 49, 55 (Nov. 12, 1987)


Filip Novák

Filip Novák se specializuje na oblast kapitálových trhů, fintechu, compliance a prevence praní špinavých peněz.
V oblasti kapitálových trhů se zaměřuje na právní a regulační aspekty poskytování finančních služeb a kolektivního investování, nabídky cenných papírů a přijímání k obchodování na veřejných trzích.
V oblasti fintechu, compliance a prevence praní špinavých peněz se zaměřuje především na crowdfunding, wealthtech, compliance finančních institucí a AML hrozby spojené s kryptoaktivy a využitím nových technologií.
V současnosti působí v ČNB na pozici experta v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spolupráce. Před příchodem do ČNB působil na pozici vedoucí compliance a právního oddělení licencovaného obchodníka s cennými papíry a dříve v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS.