Změna AML zákona od 1. 1. 2021

Změna AML zákona od 1. 1. 2021

V dnešní turbulentní době čelíme na poli prevence praní špinavých peněz a financování terorismu neustálému vývoji rizik. Logickou reakcí je přijetí nových opatření formou novely zákona. Tato změna přichází v podobě zásadní novelizace AML zákona[1] s účinností od 1. 1. 2021.

Camelot zasedl, aby tyto změny analyzoval.

Kromě reakce na aktuální rizika se jedná o zapracování požadavků 5. EU AML směrnice[2], doporučení auditu MoneyVal[3], dohledovou praxi a v neposlední řadě i legislativní změny v ČR, např. zákon o evidenci skutečných majitelů či tzv. BankID.

Definice obchodního vztahu

AML povinnosti se dle definice vztahují pouze na jednání povinné osoby jednající v tomto postavení. Tedy, v případě povinných osob, které nejsou primárně finančními institucemi, např. realitní společnost, musí vykonávat AML opatření pouze v rámci činnosti podléhající AML zákonu.

Zásadní změnou je zcela jistě doplnění, že o obchodní vztah se jedná nejen v případě opakujícího se, ale i trvajícího jednání. Toto opatření cílí zejména na poskytování tzv. jednorázových či „mikro“ úvěrů, kde jsou dlouhodobě spatřována systémová rizika. AML zákon rovněž explicitně uvádí, že obchodím vztahem se rozumí i finanční záruka, byť toto již bylo dáno výkladovou praxi v kontextu předchozí právní úpravy.

Identifikační údaje

Zde dochází spíše k upřesnění a sladění s aktuální výkladovou praxí, např. v podobě tzv. metodických pokynů FAÚ.  Za nejpodstatnější lze považovat stanovení povinnosti zjištění a zaznamenání identifikačního údaje právnické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, a údaje ke zjištění a ověření totožnosti fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu této právnické osoby, nebo kterou tato právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala[4].

Identifikace klienta

Upravuje se způsob provádění identifikace u svěřenského fondu, což  v předchozí právní úpravě chybělo. I v tomto případě musí být primárně identifikována, za fyzické přítomnosti, fyzická osoba  jednající za klienta. Tedy, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci svěřenského fondu  získaného z důvěryhodného zdroje a provede identifikaci fyzické osoby jednající v daném obchodu/při vzniku obchodního vztahu.

U identifikace právnické osoby musí být její existence ověřena z dokladu o existenci právnické osoby získaného z důvěryhodného zdroje (např. evidence/rejtsřík skutečných majitelů).

Identifikace – zastoupení

I nadále platí výjimka, že doložit oprávnění není potřeba při ukládání hotovosti při předložení dokladů podepsaných klientem, či jen doručení dokladů podepsaných klientem.

Rovněž je stanoveno, že se nelze nechat identifikovat v zastoupení na základě plné moci. Jedná se opět o explicitní úpravu danou výkladovou a dohledovou praxí, jelikož toto již bylo dovozováno v rámci předchozí právní úpravy.

Zjišťování statusu PEP a provádění mezinárodních sankcí

V případě zjišťování statusu tzv. politicky exponované osoby (PEP) se výslovně upravuje povinnost toto zjišťovat i u fyzické osoby jednající za klienta a u osob(y) v postavení skutečného majitele.

V oblasti provádění mezinárodních sankcí dochází opět pouze k implementaci výkladových a dohledových postupů, kdy vyjma klienta je nutné oproti sankčním seznamům prověřovat i fyzickou osobu jednající za klienta, osobu (y) v podstavení skutečného majitele a jiné osoby ve vlastnické a řídící struktuře.[5]

 

Pokračování příště…

Mimo jiné si povíme, jak se změnila kontrola klienta nebo hodnocení rizik.

 

Zaregistrujte se na online seminář:

„Jak změny v AML zákoně implementovat do vašeho byznys modelu“

 

[1] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2021, dostupná např. na https://www.financnianalytickyurad.cz/pravni-predpisy.html

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.

[3] https://www.financnianalytickyurad.cz/aktuality/moneyval-zverejnil-zpravu-o-naslednem-procesu-hodnoceni-ceske-republiky-159.html

 

[4] Technicky se jedná o přesun z § 8 AML zákona (předchozí verze) a další metodické rozpracování daného tématu.

[5] Více v příspěvku: Jedno poučení z “FinCEN files”